∞StayStrong∞
İyi biri değilim kötü olduğumda söylenemez Can sıkıntısına yaşıyorum. Degisik biriyim tanısan sevmezsin
Yapmacık değilim belkide bu yüzden sevilmiyorum.
Home Theme Ask me anything
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter